Mijn programma

We staan op een kruispunt en u als PvdA lid staat voor een belangrijke keuze. Op 2 oktober kiest u de nieuwe voorzitter van de PvdA. Zetten wij de PvdA in de uitverkoop of gaan wij ervoor zorgen dat Nederland weer weet waar de PvdA voor staat, zodat we weer kunnen bouwen. Ik geloof in de sociaaldemocratische idealen en daarom wil ik onze PvdA weer laten bloeien.

Ik ben ervan overtuigd dat onze partij er weer voor kan zorgen dat de overheid er weer voor iedereen is, zodat werken loont, mensen de juiste hulp en ondersteuning krijgen als het niet meer gaat en een betaalbare woning weer de normaalste zaak van de wereld is.

Maar daarmee is onze opdracht niet af. Op het gebied van vrijheid, veiligheid, integratie en immigratie moeten wij een duidelijke koers bewandelen die recht doet aan alle Nederlanders.

EN vergeet ook niet de enorme opgave van de energietransitie waar het onze verantwoordelijkheid is om ervoor te strijden dat mensen met een laag en middeninkomen de zekerheid hebben dat het niet ten koste van hun portemonnee gaat.

Mensen moeten zich herkennen in ons verhaal en onze vereniging is daarmee koersbepalend voor de toekomst. Met hart en ziel wil ik mij inzetten voor onze sociaaldemocratische idealen. Dit doen wij samen met onze 42.000 leden, jong en oud en vanuit elke regio in verbinding met onze maatschappelijke partners.

Het is onze opdracht dat Nederlanders zich weer gehoord voelen door de PvdA. Laten wij weer bouwen aan onze brede volksbeweging! Want samen, alleen samen kunnen wij sterker vooruit.

Mijn naam is Reshma Roopram en ik stel mijzelf kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de PvdA.

De lange termijn koers: duidelijk & richtinggevend

Al ruim 75 jaar heeft de PvdA in het leven van zovelen het verschil gemaakt. Wij durven verantwoordelijkheid te nemen en onze universele normen en waarden – solidariteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit – raken alle Nederlanders. Iedere dag strijden wij met 42.000 leden, vrijwilligers en volksvertegenwoordigers om deze sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken. Maar die idealen staan onder druk.

Onze verzorgingsstaat staat op losse schroeven en wordt nu geleid door een overheid waarin mensen het vertrouwen verloren hebben. Waarbij mensen tegen elkaar worden opgezet en niemand durft te zeggen dat er aan de verzorgingsstaat grenzen zijn. Het gaat om de manier waarop we met elkaar samenleven en grenzen stellen om onze vrijheden en zekerheden overeind te houden, in een open wereld, gedomineerd door digitalisering. In tijden van onzekerheid hebben mensen behoefte aan duidelijkheid. Kansengelijkheid, emancipatie en fatsoenlijk samenleven kan pas als mensen zich zeker voelen van een stevig fundament. Dit vraagt om overstijgend leiderschap met een duidelijke en richtinggevende koers.

Het is onze opdracht om het systeem voor onze publieke voorzieningen fundamenteel te veranderen en wij moeten onszelf daarbij ook de vraag stellen of volkshuisvesting, zorg, onderwijs en het openbaar vervoer nu in de juiste handen zijn. Wie heeft daar uiteindelijk van geprofiteerd? Deze basisvoorzieningen moeten enerzijds goed geregeld zijn en anderzijds beschermd worden, zodat deze toegankelijk zijn en blijven voor alle Nederlanders. Nu en in de toekomst.

De verzorgingsstaat, die wij als Partij van de Arbeid hebben opgebouwd, is het fundament van onze samenleving. Om die verzorgingsstaat overeind houden te houden, vergt dat ook een rechtvaardige kant en een antwoord op de centrale vraag: Dragen de sterkste schouders nog wel de zwaarste lasten? De balans is in mijn ogen zoek. 

Rechtvaardigheid betekent ook een gedeelde verantwoordelijkheid en het bespreekbaar maken van de grenzen van de verzorgingsstaat. We lopen elke keer weg van de rechtvaardige kant die bij het verhaal hoort. Ik ben ervan overtuigd dat als je dit mensen eerlijk voorlegt, het ze juist vertrouwen geeft. Dan weten zij dat wij sociaaldemocraten de normen en waarden die wij met elkaar hebben, onze gemeenschap met de publieke voorzieningen, zullen beschermen. 

Over die normen en waarden moeten wij het ook hebben. Het besef dat we niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar, onze wijk en de planeet leven. Dat geeft verantwoordelijkheden die jezelf overstijgen. Groepen of individuen eisen vaak vrijheid en gelijkheid alleen voor zichzelf op. De ander zijn diezelfde rechten vervolgens niet gegund. Maar een echte sociaaldemocraat is een voorvechter van solidariteit en gelijkwaardigheid, juist ook voor mensen waar zij zich niet per se mee identificeert. Vrijheid en gelijkheid komen iedereen toe. Discriminatie, racisme en uitsluiting zijn het probleem van de hele samenleving en niet van een groep. Als je het er niet over hebt, loop je het risico dat je solidariteit opblaast. En dat is precies de situatie waarin wij ons nu bevinden. We luisteren niet naar elkaar. Populistische partijen profiteren hier maar al te graag van.

Daarom wil ik de komende jaren met jullie werken aan een herkenbare en duidelijke boodschap van de PvdA op sociaal-culturele thema’s. Een boodschap over vrijheid, veiligheid, integratie en immigratie. Juist in de context van onze sociaaldemocratie, waar gedeelde waarden en solidariteit het uitgangspunt zijn, biedt dit, het ultieme bindmiddel voor onze samenleving. 

En dan de klimaatverandering, die raakt ons allemaal en vraagt om actie. De energietransitie vraagt een inspanning van iedereen. Zeker. Maar als multinationals zoals Tata Steel miljarden belastinggeld nodig hebben om te verduurzamen, laten we dan wel afspraken maken: over hoe die miljarden worden terugbetaald, over medezeggenschap, over winstdeling en over baangaranties. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het voor alle Nederlanders mogelijk is om een bijdrage te leveren en samen op een eerlijke manier de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Voor de lange termijn koers is het van belang om samen met onze leden, deskundigen, maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen tot een zorgvuldig antwoord te komen op de eerder genoemde vraagstukken. Dit gaan wij ervoor doen:

De eerste zes maanden staan helemaal in het teken van het vervolg van project “Van Waarde”. Er komen drie commissies die ieder een resolutie zullen presenteren op het najaarscongres van 2022. Die zullen zijn: 

1. Over de collectieve sector: we moeten een antwoord geven op de crisis van onze publieke voorzieningen;

2. Over de sociaal-culturele vraagstukken: dus de manier waarop we met elkaar samenleven en grenzen stellen om onze vrijheden en zekerheden overeind te houden in een open wereld, gedomineerd door digitalisering. Visievorming op het gebied van vrijheid, veiligheid, integratie en immigratie staan hierbij centraal;

3. We zullen een sociaaldemocratische visie moeten ontwikkelen over de klimaatopgave en energietransitie: daarbij gaat het om een verdelingsvraagstuk, om arbeid, om technische oplossingen die moeten werken, die betaalbaar en betrouwbaar moeten zijn.

Die commissies werken natuurlijk niet vanuit ivoren torens. Onze ledendemocratie zal een enorme boost krijgen, omdat alle gewesten en afdelingen aan de slag zullen gaan met debatavonden en open dialoogsessies. Nadat de drie resoluties zijn vastgesteld is het van belang dat onze volksvertegenwoordigers op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau dit actief uitdragen.

Onze ledendemocratie: in verbinding met elkaar

Als ik uw voorzitter mag worden, dan vraag ik ook wat van u. Er moet veel gebeuren. We moeten weer groeien. De afdelingen hebben versterking nodig. En zowel jongeren als ouderen verdienen het zich thuis te blijven voelen in onze club. Dat vraagt van eenieder inspanning en inzet.

Leden opereren vanuit vertrouwen en gaan met respect met elkaar om. Daardoor is er volop ruimte voor een open en transparante debatcultuur waarbij naar elkaars ideeën wordt geluisterd en leden elkaar opzoeken om elkaars gedachten te scherpen. Alleen dan kan de PvdA de partij zijn van de goede ideeën.

Allianties

Wij staan naast en blijven in gesprek met onze maatschappelijke partners, onze bondgenoten. Wij creëren allianties om de verbinding met het Europees parlement en Nederlands parlement te versterken. Deze allianties bestaan uit PvdA- netwerken, volksvertegenwoordigers uit de regio’s, maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen. Maatschappelijke vraagstukken, op korte en lange termijn, worden geagendeerd. In dialoog met elkaar ontstaan oplossingen en ideeën voor de toekomst vanuit het veld.

Zo zijn alle relevante partners gezamenlijk in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de PvdA vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dit biedt een uitgelezen kans om de verbinding met onze volksvertegenwoordigers te versterken en het ook zodanig te organiseren dat het behapbaar is voor onze volksvertegenwoordigers.

Sociale Innovatie

We halen online én offline deze goede ideeën op voor de toekomst. We deden dat met “Het ToekomstLab” en die blazen we nieuw leven in. Sociale innovatie is hierbij de sleutel en is zowel in middel, als uitkomst vernieuwend. En zowel goed voor de samenleving als geheel, als voor het welzijn van individuen. Het daagt ons uit om tot andere oplossingsrichtingen te komen voor complexe sociale vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Met sociale innovatie wordt de kennis en kunde benut van mensen met verschillende achtergronden. Nieuwe, vaak jonge, sociaal ondernemers broeden op plannen om de samenleving op deze en duizend andere punten te verbeteren. En ze maken hun inzet waar. Hun roep om begrepen te worden wordt wel steeds luider. Daarom maken wij van “Het Toekomstlab” een broedplaats voor de creatieve geesten en trekken wij samen op met studenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijk betrokken ondernemers.

In verbinding met en respectvol naar elkaar

Voor het doorgronden van maatschappelijke uitdagingen in onze wijken en het vinden van de juiste oplossingsgerichte ideeën is de verbinding met de lokale afdelingen de sleutel tot het succes. Dat moet nog beter georganiseerd worden op alle niveaus binnen de partij en verankerd worden in de processen en activiteiten. De allianties zijn hier een belangrijk middel om dit te bereiken. Om dit concreet te maken dienen gremia op lokaal, gewestelijk, landelijk en Europees niveau, toegang te hebben tot instrumenten waarmee zij het verzamelen van ideeën kunnen organiseren. Het Centrum voor Lokaal bestuur vervult hierin, ook nu, een zeer belangrijke rol. Belangrijk in deze is wel dat verzamelde ideeën ook door partijfunctionarissen worden opgemerkt. Zij moeten hiervoor openstaan en kunnen de input van leden en onze kiezers meenemen in hun werkpraktijk en, afhankelijk van het onderwerp, er concreet mee aan de slag gaan. Leden moeten er daarentegen ook voor openstaan dat niet alles opgepakt kan worden, omdat het bijvoorbeeld niet het juiste moment is. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er goed, duidelijk en respectvol gecommuniceerd wordt, over en weer, wij dit soort situaties heel goed kunnen uitleggen. Zodra wij ons in lastige situaties bevinden dan creëren wij geen afstand, maar dan zoeken wij elkaar op.

De Rode draad in het geheel is dat wij alles doen vol passie, overtuiging en enthousiasme. Ook gezelligheid en omzien naar elkaar horen thuis in onze vereniging. Bij elke gelegenheid wordt geïnvesteerd in informele ontmoetingen op een plezierige en aantrekkelijke manier.

Maar voor we zover zijn gaan we de wijken in, de deuren langs. We gaan luisteren, vragen of we goede ideeën hebben, en waar we ons kunnen verbeteren. Deur, na deur. Niet één keer, maar keer op keer. En iedere avond dat we op stap gaan hebben we leden gewonnen. En via onze permanente campagne laten wij zien waar wij mee bezig zijn. Met deze energie, de komende vier jaar tienduizend leden erbij.

Tot slot

Partijgenoten. De komende jaren wil ik werken aan een herkenbare en duidelijke boodschap van de Partij van de Arbeid. Over het herstel van de publieke voorzieningen, over onze gedeelde normen waarden en over de enorme opdracht om klimaatverandering en energietransitie op sociaaldemocratische waarden te enten. Wij zijn in staat om sociaal-culturele en een sociaal- economische uitdagingen aan elkaar te verbinden. Met onze gedeelde waarden en kernbegrippen zoals “solidariteit” en “verheffing”, biedt dit, het ultieme bindmiddel voor onze samenleving. Een nieuwe generatie kiezers wacht op ons, dus wij gaan weer bouwen aan die brede volksbeweging. Een volksbeweging die met trots haar koers uitzet en zich door deze moeilijk tijd heen zal slaan. 

Als sociaaldemocraten zijn wij in staat om alle Nederlanders met elkaar te verbinden. En dat kunnen wij! Onze boodschap over een goed vangnet, liefdevolle zorg, een dak boven je hoofd, eerlijk werk & inkomen en gelijke kansen is wat eenieder wil voor zichzelf en onze kinderen. Onze vereniging is daarmee het belangrijkste vehikel om dit te bereiken. Die moet krachtig, solide en koersbepalend zijn!

Willen wij als sociaaldemocraten het vertrouwen terugwinnen dan moeten wij een duidelijk verhaal hebben, een eenheid vormen en onze idealen met trots uitdragen. Om te beginnen in ons eigen netwerk, bij familie en vrienden. Als ik uw partijvoorzitter mag worden dan is dat waar ik mij de komende vier jaar op wil gaan richten. Samen sterker vooruit!