Manifest: Sterker Vooruit

 1. Debatten en dialoogsessies
 2. Geen fusie met GroenLinks
 3. Laaggeletterdheid en toegankelijkheid prioriteit
 4. Wijkenaanpak
 5. Intensievere samenwerking
 6. Senioren betrekken
 7. Verbinding met alle regio’s
 8. 10.000 nieuwe leden
 9. Sociaal innovatie

1. Debatten en dialoogsessies

We gaan in het land, in de regio’s debatavonden en open dialoogsessies organiseren met (niet)leden, (maatschappelijke) organisaties en ervaringsdeskundigen om heldere antwoorden te vormen op het gebied van de toekomst van onze publieke voorzieningen, sociaal culturele vraagstukken, en de klimaatopgave/ energietransitie. Dit in samenhang met de hiervoor ingestelde commissies. Nadat de 3 resoluties zijn vastgesteld door de leden zal de volksvertegenwoordiging in Europa, landelijk, regionaal en lokaal hiermee aan de slag gaan. Doel: binnen een jaar gerealiseerd;

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Installeren 3 commissies: publieke voorzieningen, sociaal culturele vraagstukken en klimaatopgave/ energietransitie;
 • Online en fysieke dialoogsessies in het land, 4 per thema;
 • Vaststelling najaarscongres;
 • Monitoring implementatie;
 • Jaarlijkse evaluatie en terugkoppeling aan leden via het congres.

De komende vier jaar zetten wij de intensieve samenwerking met linkse partijen voort, maar er is geen sprake van een fusie met GroenLinks;

Wat gaan wij hiervoor doen:

De urgente vraag naar linkse politiek zal de komende tijd toenemen. Na corona zal steeds duidelijker worden dat de sociaaleconomische ongelijkheid is gegroeid en zal blijven groeien. Daarom zal het linkse geluid luider moeten klinken.

GroenLinks is een belangrijke bondgenoot voor de PvdA. We hebben de afgelopen jaren op landelijk, regionaal en lokaal niveau goed en prettig samengewerkt. En nog steeds. In het Nederlands parlement wordt gezamenlijk initiatief genomen tot wetgeving, bijvoorbeeld bij de klimaatwet. Bij de meeste voorstellen trekken we samen op. Het is van belang dat alle linkse partijen zich gaan herpakken zodat het linkse blok weer zal groeien.

3. Laaggeletterdheid en toegankelijkheid krijgen prioriteit

Laaggeletterdheid en toegankelijkheid krijgen prioriteit. Om te beginnen in onze politieke vereniging. Wij hebben immers een voorbeeldfunctie;

Leden die zich op het informele vlak meer mengen, zullen logischerwijs ook meer bijdragen aan interne ideeënvorming. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat degenen die makkelijk uit zijn of haar woorden komen en hun weg weten binnen de vereniging, de koers ervan kunnen bepalen ten koste van leden voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Toekomstige PvdA-politici moeten in de samenleving geworteld zijn.

Dat betekent dat er ook politici nodig zijn met een praktisch geschoolde en/of met een meer kwetsbare sociaaleconomische achtergrond. Door (potentieel) politiek talent actief onder hen te scouten, kunnen de PvdA-politici van de toekomst gevonden worden. Voorkomen moet immers worden dat politici van de PvdA voornamelijk uit de (hogere) middenklasse afkomstig zijn. Ook moet de PvdA voor de rekrutering van vertegenwoordigers niet terugvallen op de zogenaamde parapolitici: individuen die werkzaam waren voor de partij of voor politici van de partij.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Wij evalueren het taalgebruik – Van wollig en formeel naar informeel, begrijpelijk en concreet. Zo maken wij het toegankelijker voor onder andere jongeren;
 • Evalueren beeldgebruik om de communicatie aantrekkelijker te maken zodat het niet alleen aansprekend is, maar juist ook inclusiever;
 • Doel is het hanteren van een taalniveau dat voor een brede groep begrijpelijk is (zoals taalniveau B2);
 • Het actief scouten van praktisch geschoolde en/of met een meer kwetsbare sociaaleconomische achtergrond.

4. Wijkenaanpak

Een huis. Een inkomen. Een baan. Goed onderwijs. Die bestaanszekerheid, waar het de sociaaldemocratie ooit allemaal om begonnen is, brokkelt steeds verder af. Wij gaan luisteren naar wat nodig is en niet zenden;

In een groeiend aantal wijken en buurten gaat het rap de verkeerde kant op: gebieden waar sprake is van een (uiteenlopende) combinatie en cumulatie van opgaven en problematiek rond opgroeien en onderwijs, werk – armoede – inclusie, veiligheid – ondermijning, wonen en (psychische) gezondheid. Dit nog afgezien van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. De urgentie van een integrale, langjarige maatwerkaanpak per gebied is hoog. En zo’n maatwerkaanpak die begint bij bewoners, ondernemers en professionals in het gebied. Zij weten het best wat in een gebied nodig is en wat werkt. Het is van belang dat wij als PvdA de gesprekken met alle betrokkenen in de wijk op gang brengen zodat wij ideeën en oplossingen voor de wijk gaan ophalen.

Vormgeven aan de hedendaagse sociaaldemocratie gebeurt niet vanachter een telefoon of beeldscherm, maar door de handen uit de mouwen te steken. Het Ombudswerk wordt opnieuw vormgegeven. Ook stimuleren wij lokale afdelingen om zich aan te sluiten bij vrijwilligersorganisaties in de wijk. Zo zijn wij zelf onderdeel van en ook de ogen en oren van de wijk. Het is tijd voor actie.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Wij stimuleren het doen van vrijwilligerswerk in eigen wijk;
 • Het ombudswerk wordt opnieuw vormgegeven;
 • Afdelingen die geen ombudsteam hebben worden actief benaderd;
 • Wij zien erop toe dat activiteiten georganiseerd door de afdelingen ook geëvalueerd worden;
 • We maken ontmoetingsdemocratie mogelijk door het beschikbaar stellen van toolkits en draaiboeken vanuit het partijbureau, zodat niet elke afdeling het wiel zelf hoeft uit te vinden.

5. Intensievere samenwerking

Er komt een intensievere samenwerking tussen de volksvertegenwoordigers op nationaal en Europees niveau. We maken concrete afspraken en evalueren halfjaarlijks om erop toe te zien dat het daadwerkelijk gebeurt;

De PvdA heeft vertegenwoordigers en bestuurders op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. Zij vormen het gezicht van de partij naar de buitenwereld. Tijdens de Europese verkiezingen In 2019 hebben wij, met onze Frans Timmermans voorop, 19 procent van de stemmen gewonnen. Zes van de in totaal 29 Nederlandse zetels in het Europees Parlement behoren tot de PvdA. Inmiddels is meer dan de helft van onze nieuwe wetten het gevolg van Europees beleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wetten over criminaliteit, milieu, marktwerking, onderwijs en vervoer. Deze wetten hebben gevolgen voor alle Nederlanders. Het is dus van groot belang dat er een intensieve samenwerking komt tussen de fracties op Europees en landelijk niveau. Ook in de Tweede Kamer hebben wij het vertrouwen gekregen van meer dan 600.000 kiezers en hebben dus 9 zetels in het Nederlands Parlement met Lilianne Ploumen als onze politieke leider. Wanneer wij deze krachten bundelen, zijn wij nog veel sterker.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Er worden structurele afspraken gemaakt om de inhoudelijke agenda’s van de volksvertegenwoordigers op Europees en landelijk niveau af te stemmen. Samen optrekken is krachtiger;
 • Bovenstaande evalueren wij halfjaarlijks om dit continue te verbeteren.

6. Senioren betrekken

Onze senioren betrekken wij actief, wij benutten hun opgedane kennis en ervaring. Zij hebben een schat aan kennis en ervaring, die laten wij niet onbenut;

Van het ledenbestand van de PvdA is slechts 15,56%, 40 jaar of jonger. Het is daarom van groot belang jongeren te enthousiasmeren voor onze vereniging. Dat gaat we ook doen. Alleen uitspraken zoals “onze leden zijn te oud” of “onze leden staan met 1 been in het graf” doen niet recht aan de onmisbare kennis en ervaring die zij (in)direct hebben ingezet voor onze vereniging. En nog steeds doen! Onze senioren en de mensen die al jaren lid zijn respecteren en waarderen wij. Wij zullen er alles aan doen om die kennis en ervaring te benutten en de verbinding te leggen met onze jongeren.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Tijdens onze congressen zitten onze senioren niet achter in de zaal, maar vooraan;
 • Wij verbinden onze jonge socialisten met het ouderennetwerk van de PvdA;
 • Onze senioren stellen zichzelf beschikbaar als buddy voor onze nieuwe leden: zo verbinden wij jong en oud met elkaar. We vragen Het Rode Nest, onze onafhankelijke PvdA-vrijwilligersorganisatie, hierin een rol te spelen.

7. Verbinding met alle regio’s

Een sterke en open ledendemocratie verbindt leden vanuit alle regio’s met onze volksvertegenwoordigers en zorgt voor permanente uitwisseling van ideeën en ervaringen. Iedereen kan meedoen in het spel van macht en tegenmacht. De kramp moet uit het debat; (het geluid van onze achterban moet te horen zijn in het Europees en Nederlands parlement). Wij creëren allianties en benutten hiervoor de huidige infrastructuur.

Binnen de vereniging zijn alle leden aan elkaar gelijk en moeten zij elkaar kunnen aanspreken. Met afdelingen, gewesten, erkende netwerken, actieve ledenclubs, werkgroepen, campagnevrijwilligers, etc. ontstaat het beeld van een groot aantal bevlogen en actieve leden. Dan zijn er nog leden die bijeenkomsten bezoeken, trainingen volgen, stemmen in het Stemlokaal of op het PvdA congres. Al met al beschikt de PvdA over een bijzonder levendig ledenbestand met een groot aantal actieve leden.

Wij staan naast en blijven in gesprek met onze maatschappelijke partners, onze bondgenoten. Wij creëren allianties om de verbinding met het Europees parlement en Nederlands parlement te versterken. Deze allianties bestaan uit PvdA netwerken, volksvertegenwoordigers uit de regio’s, maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen. Maatschappelijke vraagstukken, op korte en lange termijn, worden geagendeerd. In dialoog met elkaar ontstaan oplossingen en ideeën voor de toekomst vanuit het veld.

Zo zijn alle relevante partners gezamenlijk in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de PvdA vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en het Europees parlement. Dit biedt een uitgelezen kans om de verbinding met onze volksvertegenwoordigers te versterken en het ook zodanig te organiseren dat het behapbaar is voor onze volksvertegenwoordigers.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Wij creëren allianties om de verbinding tussen leden en het veld met het Europees parlement en Nederlands parlement te versterken. Deze allianties bestaan uit PvdA netwerken, volksvertegenwoordigers uit de regio’s, maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen. Maatschappelijke vraagstukken, op korte en lange termijn, worden geagendeerd. In dialoog met elkaar ontstaan oplossingen en ideeën voor de toekomst vanuit de allianties;
 • Alles valt of staat met communicatie: een stevige communicatieadviseur met ervaring zal een communicatie- én verenigingsstrategie ontwikkelen ter verbetering van de gehele partijdemocratie, inclusief implementatieplan;
 • Afdelingen moeten voldoende ondersteund worden om ontmoetingsdemocratie mogelijk te maken. Door elkaar te ontmoeten worden leden over en weer gevoed en kunnen zij elkaar inspireren.

8. 10.000 nieuwe leden

Wij maken onze vereniging aantrekkelijk voor nieuwe leden. We koesteren onze nieuwe en jonge leden en investeren volop in hen. Doel: 10.000 nieuwe leden erbij in 4 jaar.

Bij evenementen die plaatsvinden als onderdeel van informele ontmoetingsdemocratie, zijn aankleding en locatie van belang. Een aansprekende locatie met een prikkelende spreker en interactie tussen leden, met mogelijk een borrel en muziek achteraf. Om ook écht een inclusieve partij te zijn is bewustwording van houding en gedrag belangrijk, van individueel lid tot partijtop. Hiervoor moet een (nieuwe) projectgroep ingesteld worden die met dit onderwerp aan de slag gaat.

De PvdA moet ook zorg dragen voor een warme welkomstcultuur. Het is van belang dat nieuwe en jonge leden zich direct onderdeel voelen van de vereniging en direct goed geïnformeerd worden over de partij

Aan het begin is het belangrijk dat er gecommuniceerd wordt over hoe de partij in elkaar steekt en werkt. Alle nieuwe leden moeten een welkomstbelletje ontvangen, er moet gevraagd worden naar hun interesses. En ze moeten terug kunnen vallen op een vertrouwenspersoon als blijkt dat op een eerste bijeenkomst er een vaste groep is waar nieuwe en jonge leden moeilijk tussenkomen. Wellicht is de cultuur dus niet zo inclusief als gedacht wordt. Daarnaast is de kans groot dat niet alleen jonge en nieuwe leden tegen deze niet-inclusieve cultuur aanlopen, maar ook andere leden die tot een minderheidsgroep behoren binnen de PvdA. De vereniging moet niet alleen interessant zijn voor hoogopgeleide jongeren in studentensteden, maar ook voor praktisch opgeleide jongeren. En naast jongeren uit de Randstad, ook voor jongeren uit andere regio’s.

Wanneer wel gebruik wordt gemaakt van de denkkracht en ideeën van al de leden, dan staat daartegenover een inclusieve cultuur waar leden zich welkom voelen om mee te doen. Dit moet dan écht onderdeel worden van de partij. Want zeggen dat de deur openstaat voor anderen, betekent niet direct dat dit ook zo door hen wordt ervaren.

Voor leden is het niet altijd helemaal duidelijk wat lidmaatschap van de partij inhoudt, en ook niet dat een lid stemrecht heeft binnen de partij. Ook zijn veel leden niet bekend met wat een lidmaatschap hen op het gebied van training en coaching te bieden heeft. Hierover moet duidelijker gecommuniceerd worden via kanalen waarop jongeren ook daadwerkelijk te vinden zijn.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Jongeren die bereid zijn om zelf bijeenkomsten te organiseren ondersteunen wij hier actief in;
 • We zien er op toe dat middelen voor activiteiten beter en vooral meer benut worden;
 • Er komt een projectgroep cultuur, diversiteit en inclusiviteit;
 • Het welkomstbelletje krijgt prioriteit;
 • Het welkomstpakket wordt aangevuld met informatie over, wat het lidmaatschap betekent, hoe de partij en de vereniging werken, welke mogelijkheden er zijn voor leden en waar vragen gesteld kunnen worden;
 • We zetten instructiefilmpjes in die makkelijk te vinden zijn;
 • Alle kandidaten op onze lijsten zijn waardevol en barsten van talent. Word je niet gekozen, dan blijven wij in jou investeren. Lokale scoutingscommissies houden mensen aangehaakt. 

9. Sociaal Innovatie

Toekomstlab 2.0: Sociaal Innovatie krijgt een prominente plek in onze vereniging;

We halen online én offline deze goede ideeën op voor de toekomst. We deden dat met “Het ToekomstLab” en die blazen wij nieuw leven in. Sociale innovatie is hierbij de sleutel en is zowel in middel, als uitkomst vernieuwend. En zowel goed voor de samenleving als geheel, als voor het welzijn van individuen. Het daagt ons uit om tot andere oplossingsrichtingen te komen voor complexe sociale vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Met sociale innovatie wordt de kennis en kunde benut van mensen met verschillende achtergronden. Nieuwe, vaak jonge, sociaal ondernemers broeden op plannen om de samenleving op deze en duizend andere punten te verbeteren. En ze maken hun inzet waar. Hun roep om begrepen en ondersteund te worden wordt steeds luider.

Wat gaan wij hiervoor doen:

 • Wij maken van “Toekomstlab 2.0” een broedplaats voor de creatieve geesten;
 • Wij trekken hierin samen op met studenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijk betrokken ondernemers;
 • “Toekomstlab 2.0” werkt samen PvdA ambassadeurs in de regio’s, die sociale innovatie aanjagen.

2